SONY MEDIA GO: ZASADY POUFNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2012

Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania przez użytkownika z Oprogramowania Sony Media Go („Oprogramowanie”) firma Sony Network Entertainment International LLC („Sony”) będzie odczytywała, gromadziła, wykorzystywała i/lub przechowywała pewne informacje dotyczące użytkownika, jego systemu, treści oraz sposobu użytkowania Oprogramowania. W niniejszych Zasadach poufności wyjaśnione zostały procedury odczytywania, gromadzenia, używania i/lub przechowywania takich informacji oraz sposoby kontaktowania się z firmą Sony w tej kwestii.

 1. Informacje o oprogramowaniu Sony Media Go

  Oprogramowanie składa się z odtwarzacza multimedialnego i zawiera funkcje pozwalające na przesyłanie zasobów pomiędzy różnymi urządzeniami. Aby to umożliwić, Oprogramowanie odczytuje z komputera użytkownika i wyświetla pewne informacje na temat pozyskiwanych treści, a następnie przekazuje podzestaw takich danych na serwery firmy Sony za pośrednictwem Internetu. Te informacje mogą zostać użyte przez firmę Sony do ulepszania Oprogramowania, udostępniania użytkownikom aktualizacji, udostępniania nowych funkcji i produktów za pośrednictwem Oprogramowania oraz zapewniania użytkownikom możliwości spersonalizowanego korzystania z Oprogramowania i powiązanych usług.

 2. Informacje o użytkowniku, jakie mogą być gromadzone przez Oprogramowanie i przekazywane firmie Sony

  Gdy użytkownik korzysta z Oprogramowania, może ono odczytywać i wyświetlać oraz przekazywać firmie Sony – w celu gromadzenia, wykorzystywania i/lub przechowywania – następujące rodzaje informacji dotyczących użytkownika, jego systemu, treści i/lub sposobu użytkowania Oprogramowania:

  Informacje o systemie: Za każdym razem gdy użytkownik korzysta z Oprogramowania, może ono automatycznie i bez powiadamiania użytkownika odczytywać i przekazywać firmie Sony — w celu ich gromadzenia — następujące informacje:

  • adres IP komputera, systemu i/lub sieci oraz informacje dotyczące konfiguracji sieci;
  • dane identyfikacyjne komputera, urządzenia lub konsoli (unikalne numery identyfikujące sieć i używane urządzenie), a także data i godzina użycia aplikacji lub oprogramowania;
  • informacje o konfiguracji używanego systemu, takie jak model i numer seryjny, ustawienia, informacje o podłączonych urządzeniach.

  Informacje o sposobie użytkowania: Oprogramowanie odczytuje, gromadzi i/lub przetwarza informacje dotyczące sposobu użytkowania Oprogramowania, takie jak treści przechowywane w pamięci sprzętowej, dane o urządzeniach używanych do pobierania treści i zarządzania nimi, informacje o włączonych funkcjach oraz dane statystyczne (na przykład liczba odtworzeń plików MP3 lub plików wideo).

  Dla jasności: choć Oprogramowanie wyposażono w funkcje pobierania informacji o użytkowaniu na potrzeby wyświetlania treści użytkownika i zarządzania nimi, nie przekazuje ani nie przechowuje ono na serwerach firmy Sony szczegółowych informacji dotyczących treści użytkownika. Mówiąc dokładniej, Oprogramowanie nie przekazuje firmie Sony, a firma Sony nie pobiera ani nie przechowuje żadnych szczegółowych ani rozbudowanych metadanych związanych z treściami użytkownika (na przykład tytułów, gatunków ani opisów treści). Oprogramowanie jedynie odczytuje i wyświetla takie informacje w celu umożliwienia wykorzystania możliwości Oprogramowania oraz zarządzania treściami użytkownika. Oprogramowanie jedynie przekazuje firmie Sony, a firma Sony jedynie gromadzi i przechowuje nieprzetworzone dane statystyczne (na przykład dotyczące liczby przechowywanych przez użytkownika plików MP3 i zdjęć, jak również liczby odtworzeń określonego rodzaju plików) w celu zwiększenia możliwości współdziałania Oprogramowania, sprzętu systemowego i urządzeń użytkownika.

  Domyślne ustawienia Oprogramowania pozwalają na udostępnianie firmie Sony informacji o użytkowaniu. Można uniemożliwić udostępnianie informacji o użytkowaniu Oprogramowania, wyłączając w dowolnej chwili opcję wysyłania danych za pomocą Asystenta ustawień oprogramowania. Zapobiegnie to dalszemu udostępnianiu informacji, jednak nie będzie mieć wpływu na historyczne dane zgromadzone przed zmianą ustawienia.

 3. Sposób wykorzystywania informacji o użytkowniku przez firmę Sony

  Firma Sony wykorzystuje informacje opisane w części 2 do zapewnienia poprawnego działania Oprogramowania, a także do udostępniania potrzebnych użytkownikom produktów i usług, takich jak treści, komunikaty, dane do pobrania bądź odpowiedzi na ankiety lub żądania (wnioski). Firma Sony może zachowywać, wykorzystywać i ujawniać takie informacje – zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi – do następujących celów:

  • Pomoc techniczna dla klientów: Umożliwienie firmom należącym do koncernu Sony świadczenia pomocy technicznej za pośrednictwem www.sony.com/MediaGo/support/contact-information.
  • Administracja oprogramowaniem: Na potrzeby administrowania funkcjami dostępnymi w Oprogramowaniu. Informacje dotyczące użytkownika (nie obejmuje to szczegółowych informacji o treściach) będą przekazywane za pośrednictwem Internetu na serwery firmy Sony i mogą zostać użyte do udoskonalania Oprogramowania, a także udostępniania użytkownikom aktualizacji, nowych funkcji i produktów za pośrednictwem Oprogramowania.
  • Zapewnianie zgodności oraz egzekwowanie umów: Zapewnienie zgodności z Umową licencyjną użytkownika oprogramowania Media Go (EULA) i niniejszymi Zasadami poufności oraz egzekwowanie ich zapisów.
 4. Kto jeszcze ma dostęp do informacji użytkownika

  Informacje uzyskane od użytkownika, które są przekazywane do firmy Sony i przez nią przechowywane mogą być udostępniane innych firmom należącym do koncernu Sony i podmiotom trzecim:

  • Firmy należące do koncernu Sony: Informacje uzyskane od użytkownika mogą być grupowane z danymi pochodzącymi od innych użytkowników Oprogramowania, a następnie udostępniane innym firmom należącym do koncernu Sony na potrzeby analizy statystycznej oraz udoskonalania Oprogramowania.
  • Usługodawcy: Informacje uzyskane od użytkownika mogą być przechowywane i/lub przetwarzane przez podmioty trzecie, a następnie wykorzystane przez firmę Sony do świadczenia usług związanych z udostępnianiem i obsługą Oprogramowania.
  • Partnerzy firmy Sony: Użytkownik może przesyłać swoje dane osobowe do firm nienależących do koncernu Sony (na przykład w celu otrzymania pewnych treści lub uzyskania dostępu do usług). W takim przypadku firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te firmy wykorzystują lub publikują dane osobowe użytkownika. Mogą one postępować zgodnie z własnymi zasadami poufności, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.
  • Przeniesienie działalności: Informacje uzyskane od użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim podczas negocjacji dotyczących przeniesienia części lub całej działalności i w ramach tej działalności mogą być przez Sony przekazywane. W takim przypadku informacje dotyczące klientów firmy Sony będą traktowane jako jeden z przenoszonych aktywów.
  • Zgodność: Firma Sony może zachować, wykorzystać i/lub ujawnić informacje uzyskane od użytkowników, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, przepisy lub nakazy (w tym nakazu wydane przez policję lub inne właściwe władze) w związku z rozpatrywaniem skarg złożonych przez lub na użytkownika bądź w celu ochrony lub obrony firmy Sony lub innych podmiotów przed działaniami nielegalnymi, przestępczymi lub szkodliwymi.

  Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności przed przekazaniem swoich danych osobowych stronie trzeciej, ponieważ w niektórych witrynach lub firmach mogą one zostać wykorzystywane bez wiedzy użytkownika lub użyte do nieuczciwych celów.

 5. Międzynarodowe przesyłanie informacji uzyskanych od użytkownika

  Oprogramowanie jest udostępniane użytkownikom na całym świecie. Informacje uzyskane od użytkownika będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane do celów określonych w zapisach niniejszych Zasad poufności do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub poza kraj zamieszkania użytkownika. Będą one przetwarzane przez personel działający poza EOG pracujący dla firmy Sony lub jednego z jej usługodawców, w związku z czym mogą być widoczne dla innych użytkowników z tych krajów. Obowiązujące w tych krajach przepisy dotyczące ochrony danych i zachowania poufności mogą nie zapewniać ochrony w takim samym stopniu, jak przepisy EOG, użytkownikowi mogą zatem przysługiwać mniejsze prawa do swoich informacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na tego rodzaju przesyłanie danych, nie powinien pobierać ani użytkować Oprogramowania.

 6. Mieszkańcy stanu Kalifornia: Prawa do ochrony prywatności/zasady udostępniania informacji w stanie Kalifornia

  Od dnia 1 stycznia 2005 roku, zgodnie z zapisami Części 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia klienci firmy Sony mieszkający w stanie Kalifornia mają prawo żądać pewnych informacji dotyczących ujawniania w okresie poprzedzającego roku kalendarzowego przez firmę Sony danych osobowych tych mieszkańców Kalifornii stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, należy skontaktować się z działem Obsługi klienta, pisząc na adres: MediaGoPrivacy@am.sony.com.

 7. Pliki cookie

  Pliki cookie mogą zostać wykorzystywane do zachowywania informacji o tym, skąd użytkownik uzyskał dostęp do witryny internetowej Media Go (w celu rozpoznania kraju/języka). Cookie to niewielka ilość danych wysyłanych przez firmę Sony i przechowywanych na komputerze użytkownika. Zaakceptowanie Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Media Go (EULA) oraz niniejszych Zasad poufności oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez firmę Sony plików cookie w tym celu.

  Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej w menu „Pomoc” w przeglądarce.

 8. Dokładność i bezpieczeństwo danych

  Firma Sony dołoży wszelkich starań, by podjąć odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do informacji użytkownika lub ich ujawnieniu. Firma Sony nie gwarantuje jednak całkowitego wyeliminowania ryzyka niewłaściwego użycia danych osobowych.

 9. Dzieci

  Firma Sony dokłada wszelkich starań, aby postępować zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat, w tym także z obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ustawą o ochronie prywatności dzieci korzystających z serwisów internetowych – Children's Online Privacy Protection Act oraz lokalnymi aktami prawnymi. Firma Sony nie zamierza gromadzić ani zezwalać na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie żadnych danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 13 lat. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail w ramach ankiety przeznaczonej do zbierania opinii użytkowników produktów firmy Sony, będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy ma mniej niż 13 lat, co pozwoli na właściwe potraktowanie informacji zawartych w przesłanej przez niego wiadomości. Firma Sony nie gromadzi, przetwarza, przechowuje, wykorzystuje ani nie ujawnia umyślnie takich informacji (ani nie zamierza tego robić w przyszłości), a warunkiem ewentualnego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat jest wcześniejsza, możliwa do zweryfikowania zgoda rodzicielska. Dzieci w wieku poniżej 13 lat są proszone o niepodawanie żadnych danych osobowych w trakcie udzielania odpowiedzi na ankietę dotyczącą opinii i w związku z użytkowaniem Oprogramowania firmy Sony.

  Rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy wiedzą lub stwierdzili, że dziecko w wieku poniżej 13 lat znajdujące się pod ich opieką przesłało swoje dane osobowe lub inne informacje bez ich zgody, pozwolenia lub upoważnienia, firma Sony gwarantuje podjęcie następujących działań (niezwłocznie po otrzymaniu przez nią takiego żądania i zweryfikowaniu, że dana osoba jest faktycznie rodzicem lub opiekunem prawnym): (a) przesłanie wnioskodawcy bezpośredniego powiadomienia z informacjami o tym, jakie dane osobowe dziecka zostały zgromadzone, w jaki sposób zostały użyte i/lub ujawnione; (b) usunięcie danych osobowych dziecka i innych informacji na jego temat z bazy danych firmy Sony oraz zaprzestanie ich używania, a także nakazanie innym podmiotom mającym dostęp do tych informacji uczynienia tego samego; (c) potwierdzenie podjęcia powyższych działań (poprzez powiadomienie wnioskodawcy).

  W celu złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych dziecka i innych informacji na jego temat należy wysłać wiadomość e-mail na adres: MediaGoPrivacy@am.sony.com; konieczne jest podanie tego samego adresu e-mail, który został przesłany przez dziecko. Jeśli rodzic nie wie lub nie ma pewności, powinien skontaktować się z firmą Sony, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w części 12.

  Odwiedź stronę https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy, aby uzyskać informacje Federalnej Komisji Handlu na temat ochrony prywatności dzieci w Internecie.

 10. Zmiany w zapisach niniejszych Zasad poufności

  Od czasu do czasu firma Sony wprowadza zmiany w zapisach niniejszych Zasad poufności. Możliwa do wydrukowania, aktualna kopia Zasad poufności jest dostępna na stronie www.sony.com/MediaGo/privacy. Zaleca się regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zapisach niniejszych Zasad poufności przy kolejnym uruchomieniu Oprogramowania wyświetli się odpowiednie powiadomienie.

  Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania po otrzymaniu powiadomienia o istotnych zmianach w zapisach niniejszych Zasad poufności będzie tożsame z akceptacją tych zmian.

 11. Prawa użytkownika

  Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie informacje na jego temat są przechowywane przez firmę Sony oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. W celu uzyskania informacji o tym, jakie dane użytkownika są aktualnie przechowywane przez firmę Sony, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na jeden z poniższych adresów e-mail. Aby uzyskać dostęp do tych danych, użytkownik będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek na piśmie i okazać dowód tożsamości. Zgodnie z odpowiednimi przepisami może zostać także naliczona niewielka opłata administracyjna.

 12. Dane kontaktowe

  W Europie: MediaGoPrivacyEU@am.sony.com

  W Japonii: MediaGoPrivacyJapan@am.sony.com

  W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w pozostałych krajach: MediaGoPrivacy@am.sony.com

  Oprogramowanie jest dostarczane przez firmę:
  Sony Network Entertainment International LLC
  6080 Center Drive, 10th Floor
  Los Angeles, California 90045